Firetexx, Wehkamp Zwolle

Firetexx, Wehkamp Zwolle smoke shield.